de VakantieConsument.nl

Extra verlof buiten schoolvakantie

Volgens de leerplichtwet zijn ouders van schoolgaande kinderen verplicht zich aan de vakantiedata van de school te houden. De leerplichtwet kent echter één uitzondering: Wanneer één van de ouders vanwege zijn of haar beroep onmogelijk tijdens schoolvakanties met vakantie kan gaan. Kinderen kunnen in dat geval maximaal tien schooldagen vrij krijgen. Deze tien dagen mogen niet in de eerste twee weken na de zomervakantie vallen.

Beroep op vrijstelling indienen
U kunt in dit uitzonderlijke geval een verzoek indienen bij de directeur van de school voor een vrijstelling of verlof, een zogeheten 'beroep op vrijstelling'. Een aanvraag voor verlof dient u bij voorkeur minimaal acht weken van te voren in. U dient uw aanvraag te voorzien van een verklaring van uw werkgever waaruit blijkt dat u niet op een ander moment op vakantie kunt. Wanneer de aanvraag de tien dagen per schooljaar overschrijdt, zal de leerplichtambtenaar van uw woongemeente een besluit nemen.

Voorwaarden
De volgende voorwaarden gelden voor het mogelijk verkrijgen van verlof:
  • er moet sprake zijn van een gezinsvakantie;
  • de vakantie kan niet worden opgenomen in één van de schoolvakanties vanwege de specifieke aard van het beroep van u of uw partner. Met opzet wordt in de Leerplichtwet het meervoud 'schoolvakanties' gebruikt om duidelijk te maken dat de directeur slechts vrijstelling mag verlenen indien de ouders gedurende alle schoolvakanties verhinderd zijn om op vakantie te gaan;
  • deze tien dagen vallen niet in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Bron: Weg buiten vakantie om Rijksoverheid