de VakantieConsument.nl

Disclaimer

Alle op deze website gepresenteerde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin aanvaarden de samenstellers van deze website geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Elke vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, als gevolg van toegang tot en/of gebruik van deze website, wordt dan ook door de samenstellers uitdrukkelijk afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze website staande gegevens, teksten, illustraties, foto's, programmatuur, etc. worden beschermd door het Auteursrecht, de Databankenwet en het Merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden openbaar gemaakt, of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Links en aanbiedingen
Op deze site zijn links naar en aanbiedingen van andere websites opgenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de juistheid van hun aanbiedingen. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik van cookies door deze sites.

Adviezen
De adviezen die gegeven worden op deze site zijn “algemeen” van aard en zonder enige vorm van garantie en wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Door bezoekers toegevoegde informatie
De samenstellers van deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden en/of toegevoegde informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. De samenstellers van deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de door derden aangeboden of geplaatste informatie op deze website. De samenstellers van deze website behouden zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.